سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مدرسه اهل البیت(ع) 
ناظر 
 
 
اجرائی 
همکاری 
موسسه امام علی (ع 
مترجم 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
موسسه رسول الاکرم 
مترجم 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
سازمان فرهنگ و ارتباطات 
مترجم 
 
 
علمی پژوهشی 
تدریس 
مدرسه اهل البیت(ع) 
مدرس 
 
 
-----